User Tools

Site Tools


101-nguy-n-v-n-chi-n-b-c-ninh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-v-n-chi-n-b-c-ninh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Văn Chiến</​b>​ (sinh ngày 2 tháng 3 năm 1957) tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bắc Ninh.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Nguyễn Văn Chiến sinh ngày 2 tháng 3 năm 1957, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán ở tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông có bằng Cử nhân Luật, Trung học Sư phạm và bằng Cao cấp lý luận chính trị.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ngày 16/8/1982, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 nhiệm kì 2007-2011.
 +</​p><​p>​Từ 2011 đến 2016, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bắc Ninh, đồng thời là Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa 13, làm việc ở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011233608
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 245/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6853/​2097152 bytes
 +Template argument size: 463/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1061/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.404 ​     1 -total
 + ​59.33% ​  ​41.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​53.15% ​  ​37.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.28% ​  ​17.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​23.14% ​  ​16.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.85% ​  ​10.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.85%    4.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.51%    3.879      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  2.12%    1.495      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463190-0!canonical and timestamp 20181011233608 and revision id 36778758
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-v-n-chi-n-b-c-ninh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)