User Tools

Site Tools


101-nguy-n-trung-thu-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-trung-thu-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Trung Thu</​b>​ (sinh năm 1958) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Long An.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 30/11/1958
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa , Long An
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Long An
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 22/12/1982
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Long An
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Địa phương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</​p><​p>​Phụ chú: Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 748/​NQ-UBTVQH13
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181010151922
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 221/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7002/​2097152 bytes
 +Template argument size: 397/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1094/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 124.985 ​     1 -total
 + ​47.68% ​  ​59.592 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​30.61% ​  ​38.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​28.36% ​  ​35.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​25.03% ​  ​31.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​18.73% ​  ​23.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​18.34% ​  ​22.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  3.74%    4.679      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  1.33%    1.668      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463466-0!canonical and timestamp 20181010151922 and revision id 36710158
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-trung-thu-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)