User Tools

Site Tools


101-nguy-n-thanh-th-o-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-thanh-th-o-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thanh Thảo</​b>​ (sinh năm 1974) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Đồng Tháp.<​sup id="​cite_ref-qhvn_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Cô có trình độ Thạc sĩ sinh học - thực vật học. Cô cũng là Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban thanh tra trường học, Giáo viên Trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.<​sup id="​cite_ref-qhvn_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Ngày sinh: 12/7/1974
 +</​p><​p>​Giới tính: Nữ
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã An Bình, huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ sinh học - thực vật học
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban thanh tra trường học, Giáo viên Trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 10/8/2004
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Đồng Tháp
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011014647
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.083 seconds
 +Preprocessor visited node count: 214/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6574/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1298/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.702 ​     1 -total
 + ​68.14% ​  ​44.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​60.44% ​  ​39.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.71% ​  ​16.637 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​22.18% ​  ​14.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​15.35% ​   9.930      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.87%    3.798      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463454-0!canonical and timestamp 20181011014647 and revision id 41718488
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-thanh-th-o-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)