User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-nhung-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-nhung-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thị Nhung</​b>​ (sinh năm 1962) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Khánh Hòa.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Bà sinh ngày 20/5/1962, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Bà có quê quán ở xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.
 +</p>
 +
 +<​p>​Bà có trình độ học vấn là Đại học, bằng Cử nhân hành chính.
 +</​p><​p>​Bà có trình độ lí luận chính trị là Cử nhân chính trị.
 +</p>
 +
 +<​p>​Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 6/9/1982.
 +</​p><​p>​Bà là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa, đồng thời là Ủy viên BCHTW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, làm việc ở Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phải đặt tên '​thuần Việt'​ khi khai sinh <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Đề xuất quy định phải đặt tên ‘thuần Việt’ khi khai sinh.
 +</​p><​p>​Đề xuất quy định phải đặt tên “thuần Việt” khi khai sinh là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) ở phiên thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật hộ tịch ngày 28/10 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181014005820
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.073 seconds
 +Preprocessor visited node count: 241/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6441/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1706/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.875 ​     1 -total
 + ​68.50% ​  ​36.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​59.72% ​  ​31.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.83% ​  ​13.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​23.09% ​  ​12.207 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​15.48% ​   8.186      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.40%    2.855      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463377-0!canonical and timestamp 20181014005820 and revision id 36778668
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-nhung-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)