User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-nh-b-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-nh-b-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thành Bộ</​b>​ (sinh năm 1956) là thẩm phán và chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Thanh Hoá, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Nguyễn Thành Bộ sinh ngày 20 tháng 12 năm 1956, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào.
 +</​p><​p>​Ông có quê quán ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
 +</​p><​p>​Ông có bằng Cử nhân chính trị và Cử nhân luật tư pháp.
 +</​p><​p>​Ngày 21 tháng 4 năm 1984, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181101083030
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.173 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1096/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12228/​2097152 bytes
 +Template argument size: 912/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1037/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.560 ​     1 -total
 + ​64.95% ​  ​96.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​54.76% ​  ​81.347 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.93% ​  ​26.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.24% ​  ​22.643 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.33% ​  ​15.353 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  9.90%   ​14.711 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.73%   ​12.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.33%   ​10.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.74%    8.531      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463187-0!canonical and timestamp 20181101083030 and revision id 40989462
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-nh-b-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)