User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-minh-l-i-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-minh-l-i-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thị Minh Lợi</​b>​ (sinh 13/7/1976) là một giảng viên đại học và chính trị gia người Việt Nam. Bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Quảng Bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Giới tính: Nữ
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 +</p>
 +
 +<​p>​Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hoá học
 +</p>
 +
 +<​p>​Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,​Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Sinh hoá-Kỹ thuật Nông nghiệp trường ĐH Quảng Bình
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Khoa tự nhiên - kỹ thuật trường Đại học Quảng Bình
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng:​02/​06/​2017<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181030195143
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 985/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11349/​2097152 bytes
 +Template argument size: 822/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1770/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.579 ​     1 -total
 + ​56.78% ​  ​83.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​49.26% ​  ​72.702 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.03% ​  ​29.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.95% ​  ​25.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.38% ​  ​15.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.31%   ​13.737 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  8.64%   ​12.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.35%    7.894      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.02%    7.413      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1465017-0!canonical and timestamp 20181030195142 and revision id 40757061
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-minh-l-i-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)