User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-l-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-l-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thị Lĩnh</​b>​ (tên gọi khác: <​b>​Nguyễn Thị Trâm</​b>,​ sinh ngày 8 tháng 10 năm 1965) là chính trị gia người Việt Nam. Bà là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kì 2011-2016. Bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Thái Bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Nguyễn Thị Lĩnh sinh ngày 8 tháng 10 năm 1965, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào.
 +</​p><​p>​Bà có quê quán ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
 +</​p><​p>​Bà có bằng Đại học Luật.
 +</​p><​p>​Bà từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu Thái Bình, kiêm ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh Thái Bình.
 +</​p><​p>​Ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại phiên họp thứ hai kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 15 nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu đã bầu bà làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kì 2011-2016.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181017065749
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 289/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11365/​2097152 bytes
 +Template argument size: 366/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2206/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 114.179 ​     1 -total
 + ​45.71% ​  ​52.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​42.24% ​  ​48.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​36.55% ​  ​41.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​31.43% ​  ​35.888 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.31% ​  ​12.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  9.88%   ​11.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.12%    6.989      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.69%    4.218      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  1.44%    1.643      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462897-0!canonical and timestamp 20181017065749 and revision id 41135058
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-l-nh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)