User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-kh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-kh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thị Khá</​b>​ (sinh năm 1955), người Khmer, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Trà Vinh.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Uỷ viên thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Tên thường gọi: Tám Khá
 +</​p><​p>​Ngày sinh: 16/7/1955
 +</​p><​p>​Giới tính: Nữ
 +</​p><​p>​Dân tộc: Khmer(Khơ-me)
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long , Trà Vinh
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban TT Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 1/6/1981
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Trà Vinh
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Trung ương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, XI, XII
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181016161136
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.072 seconds
 +Preprocessor visited node count: 209/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1034/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.419 ​     1 -total
 + ​64.44% ​  ​35.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​57.20% ​  ​31.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​29.12% ​  ​16.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​25.81% ​  ​14.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.24% ​   9.552      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.14%    3.404      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463303-0!canonical and timestamp 20181016161136 and revision id 35635704
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-kh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)