User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-i-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-i-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Thái Sơn</​b>​ (1927-1970) là một nhà cách mạng Việt Nam. 
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh năm 1927 tại thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Côi (nay là huyện Quỳnh Phụ), tỉnh Thái Bình. ​
 +</​p><​p>​Năm 1945, Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông tham gia và bắt đầu hoạt động cho phong trào Việt Minh.
 +</​p><​p>​Năm 1948, ông được cử vào Nam công tác, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, ông đều hoàn thành.
 +</​p><​p>​Năm 1954, ông được phân công ở lại miền Nam làm Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. Từ đó, ông lấy bì danh là <​b>​Bảy Bình</​b>​.
 +</​p><​p>​Năm 1959, ông là Thường vụ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định. ​
 +</​p><​p>​Tháng 01 năm 1970, trong một đợt công tác Bến Tre, ông bị bao vây tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành. Ông đã chết trong trận chiến đấu ngày 30/​01/​1970.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tên ông được đặt cho một ngôi trường ở Quận 3, Tp Hồ Chí Minh <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và một con đường ở quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011071534
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.076 seconds
 +Preprocessor visited node count: 246/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5298/​2097152 bytes
 +Template argument size: 301/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1295/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​40.509 ​     1 -total
 + ​61.98% ​  ​25.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.74% ​  ​23.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​47.15% ​  ​19.101 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.31% ​  ​10.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.20% ​   4.539      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  8.80%    3.566      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1401715-0!canonical and timestamp 20181011071534 and revision id 36009372
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-i-s-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)