User Tools

Site Tools


101-nguy-n-th-h-ng-h-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-th-h-ng-h-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Thị Hồng Hà</​b>​ (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1959) là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà từng là đại biểu quốc hội Việt Nam khoá XII, XIII thuộc đoàn TP Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Khi trúng cử khoá 13 thì bà là Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XII. Bà trúng cử với tỷ lệ phiếu là 71,31 phần trăm.
 +</p>
  
 +<​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam, Cử nhân Bảo tàng học
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam khóa XIII, thành viên nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 15/6/1987
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Địa phương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​p>​Danh sách quốc hội khoá 13
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181011082454
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.060 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5308/​2097152 bytes
 +Template argument size: 418/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 728/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​44.640 ​     1 -total
 + ​64.96% ​  ​28.999 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.19% ​  ​27.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​50.41% ​  ​22.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​11.44% ​   5.105      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  9.52%    4.250      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  7.84%    3.499      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.12%    1.393      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1394887-0!canonical and timestamp 20181011082454 and revision id 31534451
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-th-h-ng-h-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)