User Tools

Site Tools


101-nguy-n-phi-th-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-phi-th-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Phi Thường(7-5-1971)</​b>​ là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XIV (2016-2021),​ khoá XIII (2011-2016). Khi trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIII thì ông là Phó Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội, trúng cử với tỷ lệ phiếu là 57,85 %, đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Nội.
 +</p>
  
 +<​p>​Ngày sinh: 7/5/1971
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Kỹ sư tổ chức Giao thông vận tải
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, Chức vụ: Bí Thư Huyện Ủy Huyện Ứng Hòa TP. Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Huyện Ủy Huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 7/7/2005
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181017025510
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.090 seconds
 +Preprocessor visited node count: 248/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8741/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.214 ​     1 -total
 + ​73.92% ​  ​51.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​46.88% ​  ​32.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.82% ​  ​11.640 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​14.54% ​  ​10.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.37%    5.795      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.42%    3.750      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  3.46%    2.396      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1394844-0!canonical and timestamp 20181017025510 and revision id 42848677
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-phi-th-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)