User Tools

Site Tools


101-nguy-n-ph-m-nhi-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-ph-m-nhi-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Phạm Ý Nhi</​b>​ (sinh 30 tháng 11 năm 1959) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 12, 13. Khi trúng cử khoá 13 thì bà là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII. Bà trúng cử với tỷ lệ phiếu là 66,57 phần trăm. Bà ở đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 30/11/1959
 +</​p><​p>​Giới tính: Nữ
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên , TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ y học, Bác sỹ nhi khoa
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Ủy viên BCH Quận ủy Ba Đình khóa XXIV, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa Xanh- pôn, thành phố Hà Nội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 27/4/1999
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Trang chủ quốc hội Việt Nam
 +</​p><​p>​Danh sách quốc hội khoá 13
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011085521
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 240/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6489/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1056/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.087 ​     1 -total
 + ​67.58% ​  ​43.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​58.78% ​  ​37.673 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.71% ​  ​17.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​24.15% ​  ​15.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.85% ​  ​11.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.46%    3.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1394950-0!canonical and timestamp 20181011085521 and revision id 35638923
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-ph-m-nhi-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)