User Tools

Site Tools


101-nguy-n-ng-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-ng-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Ngọc Hiến</​b>​ (sinh 1944) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Tiền Giang.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hiến
 +</​p><​p>​Ngày sinh: 28/10/1944
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Phường Khánh Hội, quận 4 , TP Hồ Chí Minh
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học Tài chính
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Nhà giáo ưu tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học Viện hành chính Quốc gia, Uỷ viên BCHTW Hội luật gia VN, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế của Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Bộ Tư pháp
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Tiền Giang
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: X
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</​p><​p>​Phó vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Bộ Tài chính
 +</​p><​p>​6/​1988-7/​1993. Hiệu Trưởng Trường Đại Học Pháp Lý Hà Nội
 +</​p><​p>​7/​1993-4/​1996. Hiệu Trưởng Trường Đại Học Luật Hà Nội
 +</​p><​p>​1992-1998. Thứ trưởng Bộ Tư pháp
 +</​p><​p>​1998-2006. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
 +</​p><​p>​. Thứ trưởng Bộ Nội vụ
 +</​p><​p>​1997-2002. Đại biểu Quốc hội Khóa X
 +</​p><​p>​7//​2015-2020. Chủ tịch Hội Khoa Học Hành chính
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181010190726
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.076 seconds
 +Preprocessor visited node count: 203/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6219/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 914/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.464 ​     1 -total
 + ​66.79% ​  ​41.721 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​60.72% ​  ​37.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​27.10% ​  ​16.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​24.95% ​  ​15.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.84% ​  ​11.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.89%    3.682      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462827-0!canonical and timestamp 20181010190726 and revision id 41135138
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-ng-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)