User Tools

Site Tools


101-nguy-n-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Ngọc Hòa</​b>​ (sinh năm 1965) là một doanh nhân và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 26/6/1965
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ (2010-2015);​ Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 2/9/1989
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181014033435
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 212/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6457/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1037/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​74.125 ​     1 -total
 + ​68.20% ​  ​50.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​60.65% ​  ​44.958 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.71% ​  ​19.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​22.51% ​  ​16.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​15.24% ​  ​11.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.78%    4.286      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463260-0!canonical and timestamp 20181014033435 and revision id 41135135
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-ng-c-h-a-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)