User Tools

Site Tools


101-nguy-n-minh-quang-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-minh-quang-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Minh Quang</​b>​ (sinh ngày 23/2/1960) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 thuộc đoàn đại biểu thành phố Hà Nội<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Khi trúng cử thì ông là bí thư Đảng ủy Đảng cộng sản Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC. Ông trúng cử với tỷ lệ phiếu là 70,13 phần trăm. Ông ở đoàn đại biểu Quốc hội từ Hà Nội.
 +</p>
  
 +<​p>​Ngày sinh: 23/2/1960
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy , Thái Bình
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 28/1/1988
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: TP Hà Nội
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011060232
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.060 seconds
 +Preprocessor visited node count: 217/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5379/​2097152 bytes
 +Template argument size: 400/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 348/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​44.372 ​     1 -total
 + ​70.75% ​  ​31.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​67.33% ​  ​29.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​54.88% ​  ​24.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.56%    3.800      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.44%    3.301      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  7.42%    3.292      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  2.80%    1.243      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1394738-0!canonical and timestamp 20181011060232 and revision id 35698124
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-minh-quang-i-bi-u-qu-c-h-i-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)