User Tools

Site Tools


101-nguy-n-kim-khoa-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-kim-khoa-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Kim Khoa</​b>​ (sinh 07/3/1955) là một Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội khóa 13.
 +</p>
  
 +<​p>​Ông sinh ngày 7 tháng 3 năm 1955 tại Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
 +</​p><​p>​Tháng 4-1974, ông nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ.
 +</​p><​p>​Tháng 5-1975, học viên trường sĩ quân lục quân 1.
 +</​p><​p>​Tháng 2-1979, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.
 +</​p><​p>​Năm 1985, ông được bổ nhiệm Trung Đoàn Trưởng.
 +</​p><​p>​Năm 1989, ông được bổ nhiệm Phó Tham Mưu Trưởng Sư đoàn 324, Quân Khu 2.
 +</​p><​p>​Từ 1989-2004 lần lượt giữ chức Tham Mưu Phó, Sư Đoàn phó-TMT, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Quân Khu 2.
 +</​p><​p>​Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2
 +</​p><​p>​Năm 2007, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
 +</​p><​p>​Năm 2011, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tháng 10-2016. ông nghỉ hưu.
 +</p>
 +<​p>​Trung tướng (2013)
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181010153328
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 269/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7888/​2097152 bytes
 +Template argument size: 341/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1687/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.804 ​     1 -total
 + ​61.40% ​  ​52.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​39.95% ​  ​33.876 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.35% ​  ​16.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 + ​19.05% ​  ​16.155 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​16.51% ​  ​14.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.28%    7.874      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.08%    3.456      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463311-0!canonical and timestamp 20181010153328 and revision id 42642903
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-kim-khoa-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)