User Tools

Site Tools


101-nguy-n-h-u-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-h-u-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Hữu Đồng</​b>​ (1860-1920),​ còn gọi <​b>​Khóa Bảo</​b>,​ là một chí sĩ trong phong trào Cần Vương.
 +</p>
  
 +<​p>​Nguyễn Hữu Đồng quê ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Ông là khóa sinh nên còn gọi là Khóa Bảo, là có ăn học, có tài văn võ nhưng không lựa chọn con đường khoa cử. Năm 1885, Kinh thành Huế thất thủ, Khóa Bảo dẫn đường cho vua Hàm Nghi lên Sơn phòng Tân Sở. Sau 5 ngày, ông rời triều đình kháng chiến.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Khi phong trào Cần Vương bị dập tắt, Khóa Bảo mở trường dạy học tại quê. Năm 1903, khi về kinh dự thi, ông đã vận động sĩ tử phản đối triều đình. Năm 1907, ông dẫn đầu một đoàn biểu tình về tòa công sứ Pháp tại Quảng Trị yêu sách cải cách sưu thuế cho dân và đòi Pháp rút khỏi Việt Nam. Bởi lý do trên, ông bị chính quyền thực dân cảnh giác nhưng cũng đồng thời trở nên có uy tín và tiếng tăm với những chí sĩ chống Pháp.
 +</​p><​p>​Năm 1916, Khóa Bảo được vua Duy Tân mời tham gia khởi nghĩa, được phong Tổng lãnh binh phụ trách từ Quảng Trị ra Thanh Hóa. Khởi nghĩa thất bại, ông bị bắt giam vào nhà tù Thành cổ Quảng Trị.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Năm 1920, ông qua đời sau khi ra tù.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012213452
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.053 seconds
 +Preprocessor visited node count: 218/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5213/​2097152 bytes
 +Template argument size: 344/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 782/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​36.404 ​     1 -total
 + ​74.67% ​  ​27.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​69.40% ​  ​25.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​53.89% ​  ​19.618 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.88% ​   4.687      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.04% ​   4.384      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1464667-0!canonical and timestamp 20181012213452 and revision id 30677063
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-h-u-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)