User Tools

Site Tools


101-nguy-n-h-u-c-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-h-u-c-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Hữu Đức</​b>​ (sinh ngày 28 tháng 8 năm 1971) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, XIV, thuộc đoàn đại biểu Bình Định, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh ngày 28 tháng 8 năm 1971, quê quán ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ông hiện cư trú ở Số 64 Ao Dài, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - CuBa
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 30/8/2001
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Bình Định
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Trung ương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181030221719
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.243 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1029/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13543/​2097152 bytes
 +Template argument size: 972/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2172/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 200.402 ​     1 -total
 + ​52.06% ​ 104.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​43.62% ​  ​87.406 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.98% ​  ​48.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.21% ​  ​40.504 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.27%   ​18.582 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  8.08%   ​16.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.13%   ​14.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.01%   ​14.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.51%    9.048      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463224-0!canonical and timestamp 20181030221719 and revision id 40361294
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-h-u-c-h-n-i-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)