User Tools

Site Tools


101-nguy-n-c-hoan-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-c-hoan-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Đức Hoan</​b>​ (sinh 1938) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Quảng Trị.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hoan
 +</​p><​p>​Ngày sinh: 1/1/1938, từ trần vào hồi 04h8 phút, ngày 9/10/2018 (nhằm ngày 1/9 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng ở Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ tang ông được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Phường 3, thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà), Quảng Trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Phó Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Quảng Trị
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: X
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181010153253
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.097 seconds
 +Preprocessor visited node count: 198/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6191/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 910/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.691 ​     1 -total
 + ​69.68% ​  ​48.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​62.05% ​  ​43.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​23.66% ​  ​16.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.15% ​  ​14.042 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.75% ​   8.887      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.46%    4.501      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462834-0!canonical and timestamp 20181010153253 and revision id 43510206
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-c-hoan-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)