User Tools

Site Tools


101-nguy-n-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Đức Hiền</​b>​ (sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Nghệ An.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội,.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Nguyễn Đức Hiền sinh ngày 3 tháng 8 năm 1955, dân tộc Kinh, quê quán: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An. 
 +</p>
 +
 +<​p>​Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Luật
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông từng đảm nhiệm chức Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội
 +</​p><​p>​Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 1/10/1982
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XII,​XIII,​XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Trung ương
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</​p><​p>​Phụ chú: Được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/​NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181010151032
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.263 seconds
 +Preprocessor visited node count: 211/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6533/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1059/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 220.323 ​     1 -total
 + ​80.96% ​ 178.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.36% ​  ​51.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.78% ​  ​23.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  8.16%   ​17.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.44%   ​16.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.17%   ​11.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463253-0!canonical and timestamp 20181010151032 and revision id 36063655
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-c-hi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)