User Tools

Site Tools


101-nguy-n-b-thuy-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-b-thuy-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nguyễn Bá Thuyền</​b>​ (sinh 03/02/1955 quê thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Lâm Đồng,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ khóa 12, 13.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Ông là cử nhân Luật, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.
 +</​p><​p>​Ông cũng là ĐBQH khóa XII và từng là Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 +</​p><​p>​Ông được biết đến là  người có rất nhiều phát ngôn mạnh mẽ, ấn tượng, động chạm đến các vấn đề gai góc cho hay, ông chưa giờ né tránh hay gặp phải sức ép khi phát biểu hay chất vấn trước Quốc hội.
 +</p>
  
 +<​p>​Ngày 30.10.2015, góp ý cho Bộ luật hình sự sửa đổi, Nguyễn Bá Thuyền nhận định phi hình sự tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là đang tha cho những cán bộ làm sai.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011005314
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.111 seconds
 +Preprocessor visited node count: 252/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7810/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2791/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.100 ​     1 -total
 + ​69.63% ​  ​57.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​58.68% ​  ​48.765 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​24.83% ​  ​20.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​22.68% ​  ​18.844 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.80% ​  ​12.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.27%    4.378      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463484-0!canonical and timestamp 20181011005314 and revision id 36084453
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-b-thuy-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)