User Tools

Site Tools


101-nguy-n-b-c-vi-t-ch-nh-kh-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nguy-n-b-c-vi-t-ch-nh-kh-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nguyễn Bắc Việt</​b>​ (sinh năm 1961) là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Ninh Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa 14.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 (2011-2016) thuộc đoàn đại biểu Ninh Thuận,
 +</p>
  
 +<​p>​Nguyễn Bắc Việt sinh ngày 22 tháng 2 năm 1961, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 +</​p><​p>​Ông có bằng Cử nhân đại học ngành Triết học và bằng Thạc sĩ Lịch sử.
 +</​p><​p>​Ngày 27/11/1987, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Ninh Thuận.
 +</​p><​p>​Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại tỉnh Ninh Thuận.
 +</​p><​p>​Hiện nay (2018), ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181101083641
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.200 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1194/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16273/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1453/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1026/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 170.457 ​     1 -total
 + ​65.23% ​ 111.186 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​62.97% ​ 107.339 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​19.05% ​  ​32.465 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 + ​17.46% ​  ​29.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.19% ​  ​25.892 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.67%   ​13.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.43%   ​12.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.42%   ​10.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.75%    8.099      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463530-0!canonical and timestamp 20181101083641 and revision id 40637313
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nguy-n-b-c-vi-t-ch-nh-kh-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)