User Tools

Site Tools


101-ng-xu-n-th-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ng-xu-n-th-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Ngô Xuân Thứ</​b>​ (sinh 1955) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1 (2011–2014).
 +</p>
  
 +<​p>​Ông quê Bắc Ninh
 +</​p><​p>​Ông từng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 2011, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1
 +</​p><​p>​Tháng 4 năm 2015, ông nghỉ chờ hưu.
 +</​p><​p>​Thiếu tướng (2011)
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản Chính phủ</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Quang_Trung_statue_02.jpg/​22px-Quang_Trung_statue_02.jpg"​ width="​22"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Quang_Trung_statue_02.jpg/​34px-Quang_Trung_statue_02.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Quang_Trung_statue_02.jpg/​45px-Quang_Trung_statue_02.jpg 2x" data-file-width="​975"​ data-file-height="​1300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết nhân vật quân sự Việt Nam  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181012122305
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.057 seconds
 +Preprocessor visited node count: 187/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5172/​2097152 bytes
 +Template argument size: 332/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 415/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​37.939 ​     1 -total
 + ​76.27% ​  ​28.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​70.59% ​  ​26.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​52.84% ​  ​20.046 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.86% ​   4.879      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 + ​10.44% ​   3.961      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1469061-0!canonical and timestamp 20181012122305 and revision id 40245849
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ng-xu-n-th-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)