User Tools

Site Tools


101-ng-v-n-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ng-v-n-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ngô Văn Minh</​b>​ (sinh ngày 5 tháng 9 năm 1959 - mất ngày 16 tháng 12 năm 2016) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12,khóa 13<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quảng Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Ngô Văn Minh là người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào.
 +</​p><​p>​Ông có quê quán tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông có bằng Cử nhân Luật.
 +</​p><​p>​Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ngày 1 tháng 3 năm 1985, ông kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông có trình độ chính trị Cao cấp lý luận chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ngô Văn Minh là Đại biểu Quốc hội chuyên trách trung ương các khoá 12, 13, 14 tỉnh Quảng Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
 +</​p><​p>​Ông qua đời đột ngột ở tuổi 58 lúc 21h6' tại nhà riêng vào ngày 16 tháng 12 năm 2016.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Lễ truy điệu và đưa tang của ông, an táng tại nghĩa trang quê nhà (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
 +</​p><​p>​Được biết, dù đã mắc trọng bệnh 3 năm nay, vị đại biểu của dân vẫn luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm người dại diện tại cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011142409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.081 seconds
 +Preprocessor visited node count: 250/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8016/​2097152 bytes
 +Template argument size: 306/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2465/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.449 ​     1 -total
 + ​64.75% ​  ​39.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.75% ​  ​33.699 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.81% ​  ​13.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​20.49% ​  ​12.385 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​13.90% ​   8.404      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.18% ​   7.364      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463348-0!canonical and timestamp 20181011142409 and revision id 42838879
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ng-v-n-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)