User Tools

Site Tools


101-ng-nh-th-ch-ty-b-o-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ng-nh-th-ch-ty-b-o-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ngành Sứa lông châm</​b>,​ còn gọi là <​b>​ngành Gai chích</​b>​ hay <​b>​ngành Thích ty bào</​b><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Cnidaria</​b></​i>​ hoặc <​i><​b>​Ruột khoang/ Coelenterata</​b></​i>​ nghĩa hẹp) là một ngành gồm hơn 10.000 loài<​sup id="​cite_ref-Zhang2011_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ động vật sinh sống trong môi trường nước, chủ yếu là môi trường biển. Điểm đặc trưng của chúng là các lông châm, là các tế bào đặc biệt được sử dụng chủ yếu để bắt mồi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Ngành Thích ty bào</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181014214123
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.412 seconds
 +Real time usage: 0.480 seconds
 +Preprocessor visited node count: 16674/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 172970/​2097152 bytes
 +Template argument size: 33146/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5090/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.125/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.95 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 420.754 ​     1 -total
 + ​76.15% ​ 320.416 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​61.28% ​ 257.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​53.09% ​ 223.366 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​48.66% ​ 204.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​34.31% ​ 144.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range
 + ​28.82% ​ 121.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_&#​273;&#​7841;​i_Hi&#​7875;​n_sinh_220px
 + ​26.18% ​ 110.174 ​    38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_start
 + ​24.94% ​ 104.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Eukaryota
 + ​22.86% ​  ​96.173 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range/​bar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1469292-0!canonical and timestamp 20181014214123 and revision id 26204788
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ng-nh-th-ch-ty-b-o-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)