User Tools

Site Tools


101-ng-i-m-i-gi-i-m-i-d-m-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ng-i-m-i-gi-i-m-i-d-m-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​The_White_Slave_statue.jpg/​220px-The_White_Slave_statue.jpg"​ width="​220"​ height="​259"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​The_White_Slave_statue.jpg/​330px-The_White_Slave_statue.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​The_White_Slave_statue.jpg/​440px-The_White_Slave_statue.jpg 2x" data-file-width="​926"​ data-file-height="​1090"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một người môi giới mại dâm đang giới thiệu "​hàng"​ - tượng thế kỷ 19</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Người môi giới mại dâm</​b>,​ hay <​b>​chủ chứa mại dâm</​b>,​ là những người làm nghề môi giới, tổ chức mại dâm.
 +</​p><​p>​Đàn ông thì được gọi là <​b>​pimp</​b>​ (tạm dịch là người mối lái tình dục hoặc cò tình dục) hoặc <​b>​tú ông</​b>,​ đàn bà thường được gọi là <​b>​má mì</​b>​ hoặc <​b>​tú bà</​b>​.
 +</​p><​p>​Một má mì nổi tiếng trong văn học Việt Nam đó là nhân vật Tú Bà trong <​i>​Truyện Kiều</​i>,​ và cái tên này cũng trở thành cách gọi thông dụng tại Việt Nam cho đối tượng này.
 +</​p><​p>​Người môi giới mại dâm thường là chủ các nhà hàng, khách sạn nhà nghỉ, ... Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc thời điểm 2005 cho biết doanh số từ mại dâm trên thế giới là 7 tỉ USD/năm <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Có trường hợp người môi giới mại dâm ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí có trường hợp chỉ mới 13 tuổi <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181010230229
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 250/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14761/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3147/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.120 ​     1 -total
 + ​50.87% ​  ​39.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​43.76% ​  ​33.745 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​30.78% ​  ​23.737 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7897;​i_ph&#​7841;​m_t&​igrave;​nh_d&#​7909;​c
 + ​26.61% ​  ​20.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar
 + ​15.49% ​  ​11.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.44% ​  ​10.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.36%    4.903      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​68074-0!canonical and timestamp 20181010230229 and revision id 41134507
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ng-i-m-i-gi-i-m-i-d-m-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)