User Tools

Site Tools


101-ng-anh-d-ng-ch-nh-tr-gia-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ng-anh-d-ng-ch-nh-tr-gia-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Ngô Anh Dũng</​b>​ (sinh ngày 13 tháng 5 năm 1949 tại Nam Định) là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X đến khóa XII.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Các chức vụ ông đã trải qua:</​li>​
 +<​li>​Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà nội (1973-1978).</​li>​
 +<​li>​Ủy viên Ban thư ký Hội Liên Hiệp Sinh Viên và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1979-1992).</​li>​
 +<​li>​Giai đoạn 1993-1997 Ông là Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội.</​li>​
 +<​li>​Quốc hội khóa X (1997-2002):​ Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Dương <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.</​li>​
 +<​li>​Quốc hội khóa XI (2002-2007):​ Đại biểu Quốc hội Tỉnh Quảng Ninh<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.</​li>​
 +<​li>​Quốc hội khóa XII (2007-2012):​ Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Thế giới (Inter-Parliamentary Union) nhiệm kỳ 2007-2011; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu<​i>​.</​i></​li>​
 +<​li>​Thời kỳ 2009 - 2014: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia (2009-2014).</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011104309
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 267/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8864/​2097152 bytes
 +Template argument size: 385/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2614/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.57 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.286 ​     1 -total
 + ​63.52% ​  ​48.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.65% ​  ​42.454 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.40% ​  ​14.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.29% ​  ​13.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​11.71% ​   8.935      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.80%    5.184      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.86%    3.706      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  2.28%    1.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462797-0!canonical and timestamp 20181011104309 and revision id 40757030
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ng-anh-d-ng-ch-nh-tr-gia-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)