User Tools

Site Tools


101-new-lanark-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-new-lanark-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​New Lanark</​b>​ là một ngôi làng nhỏ được xây dựng từ thế kỷ 18, thuộc South Lanarkshire,​Vương quốc Scotland. Ở đây là mô hình kinh tế công nghiệp trong thế kỷ 19 với những nhà máy sợi, dệt may, nơi ở cho công nhân và trường học. Người xây dựng mô hình này và khiến nó trở thành một mô hình cộng đồng doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi trên thế giới chính là nhà xã hội không tưởng người Anh Robert Owen. Ở ngôi làng này, những người công nhân được trang bị những điều kiện thiết yếu của cuộc sống cũng như các công trình công cộng, được tiếp thu kiến thức giáo dục cũng như phương thức quản lý hiện đại, ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển xã hội thế kỷ 19 và đến tận ngày nay. Ngôi làng được xây dựng với những ngôi nhà san sát nhau và nằm giữa một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181010180949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.103 seconds
 +Preprocessor visited node count: 382/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8704/​2097152 bytes
 +Template argument size: 821/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 825 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​77.559 ​     1 -total
 + ​74.87% ​  ​58.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​63.72% ​  ​49.422 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.80% ​  ​14.581 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.67% ​  ​12.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.69% ​  ​10.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​UK
 +  9.93%    7.698      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;​
 +  9.40%    7.293      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.62%    5.912      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_V&#​432;&#​417;​ng_qu&#​7889;​c_Li&​ecirc;​n_hi&#​7879;​p_Anh_v&​agrave;​_B&#​7855;​c_Ireland
 +  6.04%    4.688      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1476355-0!canonical and timestamp 20181010180948 and revision id 39483467
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-new-lanark-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)