User Tools

Site Tools


101-nam-ng-x-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nam-ng-x-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Nam Đồng.</​div>​
 +<​p><​b>​Xã Nam Đồng</​b>​ là một xã ngoại thành của thành phố Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Nằm ở phía Đông của Thành phố Hải Dương, xã Nam Đồng là một trong 6 xã trực thuộc thành phố Hải Dương, trước đây xã thuộc huyện Nam Sách. Xã Nam Đồng có 5 thôn là Đồng Ngọ, Vũ La, Phú Lương, Nhân Nghĩa và Khánh Hội.
 +</​p><​p>​Là xã có tốc độ phát triển nhanh về công nghiệp, nông nghiệp. Xã có trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy số 1, đây là nơi đào tạo nhiều đội ngũ trí thức trong lĩnh vực giao thông thủy chỉ sau trường Đại học Hàng Hải của Hải Phòng.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (ngày 7 tháng 1 năm 2013)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Cơ sở hạ tầng giao thông: Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, xã cũng là nơi có dòng sông Thái Bình chảy qua, tạo thuận tiện trong việc lưu thông hàng hóa và đi lại.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181016212801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 344/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17968/​2097152 bytes
 +Template argument size: 504/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 116.495 ​     1 -total
 + ​51.53% ​  ​60.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​33.78% ​  ​39.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​15.06% ​  ​17.543 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 + ​13.25% ​  ​15.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​12.81% ​  ​14.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.00% ​  ​13.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 + ​10.08% ​  ​11.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.65%   ​10.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  5.45%    6.350      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​387941-0!canonical and timestamp 20181016212801 and revision id 25986718
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nam-ng-x-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)