User Tools

Site Tools


101-nam-h-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-nam-h-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Nam Hà</​b>​ là một phường thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tiểu khu Nam Hà được thành lập năm 1977, bao gồm các khu phố: Thành Đông I, Thành Đông II, Đồng Quế. Đến ngày 01/7/1994 phường Nam Hà được hoàn chỉnh về địa giới hành chính và đã trở thành một phường trung tâm của Thị xã Hà Tĩnh.
 +<​br/>​Hiện nay Nam Hà là một trong những phường trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, có trên 60 cơ quan, đơn vị cấp trung ương, tỉnh và thành phố đóng trên địa bàn, là nơi hội đủ mọi tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và vườn đô thị.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​V.E1.BB.8B_tr.C3.AD_.C4.91.E1.BB.8Ba_l.C3.BD.2C_di.E1.BB.87n_t.C3.ADch_t.E1.BB.B1_nhi.C3.AAn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vị_trí_địa_lý,​_diện_tích_tự_nhiên">​Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Diện tích tự nhiên: 109,46 ha
 +</p>
 +
 +<​p>​Dân số: 2.217 hộ; 7.083 người, được bố trí thành 10 khối phố.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:Danh sách xã, phường, thị trấn (Hà Tĩnh)
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181016212404
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.114 seconds
 +Preprocessor visited node count: 282/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16649/​2097152 bytes
 +Template argument size: 162/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.024 ​     1 -total
 + ​60.48% ​  ​50.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​39.06% ​  ​32.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.22% ​  ​15.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 + ​17.00% ​  ​14.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.82% ​  ​13.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_T&#​297;​nh
 + ​13.44% ​  ​11.159 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.50%    7.060      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.94%    2.445      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.16%    1.792     14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​555462-0!canonical and timestamp 20181016212404 and revision id 40164583
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-nam-h-ph-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)