User Tools

Site Tools


101-n-i-i-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-n-i-i-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Thị trấn <​b>​Núi Đối</​b>​ là trung tâm huyện lỵ của huyện Kiến Thụy.
 +</​p><​p>​Thị trấn Núi Đối được thành lập vào năm 1987 theo Quyết định 33C/HĐBT ngày 14/02/1987 của Hội đồng bộ trưởng, trên cơ sở một phần đất đai của 2 xã Thanh Sơn và Minh Tân (nguyên trước đây là phố Thọ Xuân thuộc quyền q.lý của xã Thanh Sơn). Tên của Thị trấn được lấy theo tên hai ngọn núi nằm ở trung tâm của huyện. Điều đặc biệt là huyện Kiến Thuỵ đã tách nhập thay đổi tên nhiều lần suốt từ thời thuộc Pháp đến nay nhưng Núi Đối luôn được chọn là huyện lỵ của Phủ Kiến Thuỵ, huyện An Thuỵ, huyện Đồ Sơn và huyện Kiến Thuỵ ngày nay.
 +</​p><​p>​Với diện tích tự nhiên 1,12 km², dân số 3.395 người, thị trấn có quy mô khá nhỏ với 4 tiểu khu: Cầu Đen, Thọ Xuân, Cẩm Xuân và Hồ Sen. Thị trấn nằm dọc theo hai bên bờ sông Đa Độ. Có một con đường bắc ngang qua sông nối liền hai phía của thị trấn, gọi là đường Tắc Giang.
 +</​p><​p>​Thị trấn Núi Đối được xem như là một trong những thị trấn có cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình đẹp nhất ngoại thành Hải Phòng. Nơi đây nổi tiếng bởi có công viên Dương Kinh, nằm bên sông Đa Độ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181012005638
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.028 seconds
 +Real time usage: 0.040 seconds
 +Preprocessor visited node count: 132/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4232/​2097152 bytes
 +Template argument size: 157/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​30.483 ​     1 -total
 + ​89.59% ​  ​27.311 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_Ph&​ograve;​ng
 + ​81.42% ​  ​24.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​58.47% ​  ​17.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.03% ​   3.058      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​108246-0!canonical and timestamp 20181012005638 and revision id 31911828
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-n-i-i-th-tr-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)