User Tools

Site Tools


101-money-b-i-h-t-c-a-david-guetta-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-money-b-i-h-t-c-a-david-guetta-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​Money</​b>"​ là một ca khúc nhạc house được biểu diễn bởi DJ người Pháp David Guetta, Chris Willis và Moné. Đây là đĩa đơn đầu tiên cho album phòng thu thứ hai của Guetta, <​i>​Guetta Blaster</​i>,​ và được phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2004. Đĩa đơn này đạt được thành công lớn nhất khi lọt vào nảng xếp hạng Belgian Singles Chart của Bỉ tại vị trí thứ 12.<sup id="​cite_ref-lescharts.com_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tuy nhiên, "​Money"​ lại không được phát hành ở Anh.
 +</p>
  
 +<​ol><​li>"​Money"​ (Extended Version) - 4:​45</​li>​
 +<​li>"​Money"​ (Wally Lopez Remix) - 3:​33</​li>​
 +<​li>"​Money"​ (Dancefloor Killa Remix) - 3:​47</​li>​
 +<​li>"​Money"​ (Radio Edit) - 3:​05</​li></​ol>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Bảng xếp hạng (2004)
 +</th>
 +<​th>​Vị trí<​br/>​cao nhất<​sup id="​cite_ref-worldcharts_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th></​tr><​tr><​td>​Belgium Singles Chart<​sup id="​cite_ref-lescharts.com_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td>​
 +<td align="​center">​12
 +</​td></​tr><​tr><​td>​French Singles Chart
 +</td>
 +<td align="​center">​63
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Swiss Singles Chart
 +</td>
 +<td align="​center">​52
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011074939
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1271/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62871/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6515/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1134/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 138.829 ​     1 -total
 + ​40.36% ​  ​56.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n
 + ​37.20% ​  ​51.638 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 + ​37.08% ​  ​51.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.12% ​  ​43.207 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​27.55% ​  ​38.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​David_Guetta
 + ​13.42% ​  ​18.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chris_Willis
 + ​11.46% ​  ​15.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.52%   ​13.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.68%    9.267      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Duration
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1445013-0!canonical and timestamp 20181011074939 and revision id 26404535
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-money-b-i-h-t-c-a-david-guetta-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)