User Tools

Site Tools


101-miranda-do-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-miranda-do-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Miranda do Douro</​b>​ (<​small>​tiếng Bồ Đào Nha:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[miˈɾɐ̃dɐ ðu ˈðowɾu]</​span><​small/>​) hay <​b>​Miranda de l Douro</​b>​ (<​small>​tiếng Miranda:​ </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[miˈɾãdɐ ðɨɫ ˈðawɾu]</​span>​) là một thị trấn và <​i>​município</​i>​ của tỉnh Bragança, đông bắc Bồ Đào Nha. Thị trấn có dân số 7.482 (2011),<​sup id="​cite_ref-ine_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và diện tích 487,​18 km².<​sup id="​cite_ref-dgt_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Khu trung tâm có dân số 1.960 năm 2001.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Được gọi là <​i>"​Cidade Museu"</​i>​ của vùng Trás-os-Montes,​ nó nằm cách thành phố Bragança 86 km, và là nơi lưu giữ nhiều truyền thống và kiến trúc từ thời Trung Cổ/Phục Hưng. Nơi đây có ngôn ngữ của riêng mình, tiếng Miranda, với địa vị chính thức trong khu vực. Thị trấn tọa lạc cạnh biên giới với Tây Ban Nha, với sông Douro phân tách hai đất nước. Thị trấn gần nhất tại Tây Ban Nha là Zamora.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181012002050
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.412 seconds
 +Real time usage: 0.520 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2773/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28219/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1952/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1807/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 4/400
 +Lua time usage: 0.203/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 471.574 ​     1 -total
 + ​82.14% ​ 387.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​63.49% ​ 299.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.52% ​  ​59.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.69%   ​31.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 +  6.58%   ​31.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.49%   ​25.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  4.68%   ​22.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.55%   ​21.456 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  3.23%   ​15.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1478400-0!canonical and timestamp 20181012002049 and revision id 40650272
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-miranda-do-douro-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)