User Tools

Site Tools


101-mai-ch-thi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-mai-ch-thi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mai chỉ thiên</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Wrightia antidysenterica</​b></​i>​) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Lòng mức. Hoa có màu trắng, luôn hướng lên trời nên có tên "chỉ thiên"​.
 +</​p><​p>​Loài này đôi khi bị xếp nhầm vào chi <​i>​Holarrhena</​i>,​ thành <​i>​Holarrhena pubescens</​i>​. Trong y học Ayurvedic Ấn Độ, loài này từ lâu đã được sử dụng và gọi là "​kuţaja"​ theo Phạn ngữ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Mai chỉ thiên</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181012012502
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.247 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1453/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15165/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1459/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3176/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.04 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.963 ​     1 -total
 + ​55.86% ​ 116.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.15% ​  ​60.619 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.22% ​  ​25.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.87%   ​18.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Apocynoideae-stub
 +  6.76%   ​14.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.52%   ​13.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  6.34%   ​13.179 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.61%    9.594      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.71%    7.725      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​545054-0!canonical and timestamp 20181012012501 and revision id 21350806
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-mai-ch-thi-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)