User Tools

Site Tools


101-mahmoud-jibril-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-mahmoud-jibril-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Mahmoud Jibril</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Mahmoud Jibril.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Mahmoud_Jibril.jpg/​250px-Mahmoud_Jibril.jpg"​ width="​250"​ height="​319"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​8d/​Mahmoud_Jibril.jpg 1.5x" data-file-width="​254"​ data-file-height="​324"/><​p>​Mahmoud Jibril</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​birthplace">​Libya</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Mahmoud Jibril</​b>​ (sinh ngày 28 tháng 5 năm 1952) là một nhà chính trị Libya hiện đang giữ chức chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc Libya. Tháng 7 năm 2012, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dẫn dắt bởi Mahmoud Jibril, giành đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Libya, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền Gaddafi bị lật đổ.
 +</​p><​p>​Ông đã giữ chức thủ tướng lâm thời Libya trong 7,5 tháng từ 25/​3-23/​10/​2011 trong thời kỳ nội chiến Libya. Ông đã là chủ tịch ban chấp hành Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya.
 +Ông đã tốt nghiệp ngành khoa học chíbh trị và kinh tế tại đại học Cairo năm 1975, giành bằng thạc sĩ ngành khoa học chính trị năm 1988 và sau đó là tiến sĩ, cả hai bằng đều từ đại học Pittsburgh.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181010214320
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.153 seconds
 +Preprocessor visited node count: 749/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6232/​2097152 bytes
 +Template argument size: 393/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.17 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.459 ​     1 -total
 + ​87.25% ​ 118.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t
 + ​59.24% ​  ​80.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.89% ​  ​24.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.56% ​  ​18.373 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​10.73% ​  ​14.532 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 +  9.10%   ​12.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.07%    8.218      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 +  4.86%    6.587      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.89%    2.564      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1401685-0!canonical and timestamp 20181010214319 and revision id 26388393
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-mahmoud-jibril-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)