User Tools

Site Tools


101-macaronesia-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-macaronesia-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Macaronesia.jpg/​240px-Macaronesia.jpg"​ width="​240"​ height="​304"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​3e/​Macaronesia.jpg 1.5x" data-file-width="​281"​ data-file-height="​356"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Macaronesia</​b>​ là một tên tập tập hợp ngày nay chỉ cho một vài nhóm các hòn đảo ở Bắc Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển của châu Âu và châu Phi. Chúng thuộc về ba nước: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và Cabo Verde<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Tên gọi (đôi khi viết sai chính tả "​Macronesia"​ tương tự với Micronesia) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa lá "hòn đảo của những người may mắn" μακάρων. νῆσοι makárōn NESOI, một thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà địa lý Hy Lạp cổ đại cho hòn đảo phía tây của eo biển Gibraltar.
 +Macaronesia bao gồm năm quần đảo:<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​p>​Quần đảo này có nguồn gốc núi lửa và được cho là sản phẩm của một số điểm nóng địa chất.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181010145639
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 316/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10290/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4646/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 110.019 ​     1 -total
 + ​82.87% ​  ​91.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​51.55% ​  ​56.711 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​17.02% ​  ​18.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​15.50% ​  ​17.053 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.47% ​  ​11.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1482651-0!canonical and timestamp 20181010145639 and revision id 31375994
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-macaronesia-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)