User Tools

Site Tools


101-m-t-tr-n-th-ng-nh-t-qu-c-gia-li-n-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-m-t-tr-n-th-ng-nh-t-qu-c-gia-li-n-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp</​b>​ (tiếng Pháp: <​i>​Front d'​Union Nationale</​i>​) ​ được thiết lập bởi các lãnh đạo của Việt Cách và Việt Quốc gồm Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh tại Nam Kinh (Trung Quốc) ngày 17 tháng 2 năm 1946. Là nhóm dân tộc chủ nghĩa đối lập với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhóm này có chủ trương ủng hộ cựu hoàng Bảo Đại thành lập chính phủ Quốc gia Việt Nam để đoàn kết ba kỳ của Việt Nam, giành tự trị cho Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, và thành lập một nhà nước cộng hòa.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Các tổ chức tham gia: Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, Việt Nam Quốc gia Thanh niên Đoàn, Việt Nam Dân chúng Liên đoàn, Đoàn thể Cao Đài, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, Liên đoàn Công giáo Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Ngoài ra còn có: Trần Côn tức Trần Văn Tuyên, Lưu Đức Trung.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Guillemot,​ François. <​i>​Dai Viêt: Indépendance et révolution au Viêt-Nam, léchec de la troisième voie (1938-1955)</​i>​. Paris: Les Indes Savantes, 2012.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181017104831
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.229 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1152/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37984/​2097152 bytes
 +Template argument size: 588/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 369/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.7 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 179.165 ​     1 -total
 + ​43.12% ​  ​77.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​7843;​ng_ph&​aacute;​i_ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​
 + ​35.81% ​  ​64.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refimprove
 + ​30.74% ​  ​55.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.27% ​  ​39.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.17% ​  ​32.560 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​15.16% ​  ​27.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7843;​ng_ph&​aacute;​i_ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​11.07% ​  ​19.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  6.71%   ​12.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  4.55%    8.146      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1641717-0!canonical and timestamp 20181017104831 and revision id 41310821
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-m-t-tr-n-th-ng-nh-t-qu-c-gia-li-n-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)