User Tools

Site Tools


101-l-quang-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-l-quang-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lê Quang Hiệp</​b>​ (sinh năm 1962) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Thanh Hoá.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ngày sinh: 28/12/1962
 +</​p><​p>​Giới tính: Nam
 +</​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Quê quán: Xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa , Thanh Hoá
 +</​p><​p>​Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.
 +</​p><​p>​Ngày vào đảng: 3/2/1990
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Thanh Hoá
 +</​p><​p>​Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 +</​p><​p>​Đại biểu chuyên trách: Không
 +</​p><​p>​Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181013095420
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 208/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6383/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1023/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​60.561 ​     1 -total
 + ​64.56% ​  ​39.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.80% ​  ​33.793 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​28.83% ​  ​17.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​26.08% ​  ​15.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.92% ​  ​10.851 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.33%    3.833      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463257-0!canonical and timestamp 20181013095420 and revision id 37093420
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-l-quang-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)