User Tools

Site Tools


101-l-ng-phan-c-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-l-ng-phan-c-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lương Phan Cừ</​b>​ (sinh ngày 10 tháng 1 năm 1950, quê quán ở xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Đắc Lắk.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Uzebekistan,​ Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.<​sup id="​cite_ref-hdbc_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Lương Phan Cừ người dân tộc Kinh.
 +</​p><​p>​Ông có quê quán ở xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
 +</​p><​p>​Ông có bằng cử nhân luật và bằng hành chính cao cấp, bằng cao cấp lí luận chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
 +</​p><​p>​Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk (chuyên trách trung ương), Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thư ký kỳ họp Quốc hội khóa 11.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181013045139
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.096 seconds
 +Preprocessor visited node count: 219/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6162/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1620/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.438 ​     1 -total
 + ​68.12% ​  ​49.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​59.03% ​  ​42.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.04% ​  ​18.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​23.84% ​  ​17.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​16.28% ​  ​11.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.55%    4.022      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1464654-0!canonical and timestamp 20181013045138 and revision id 40265321
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-l-ng-phan-c-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)