User Tools

Site Tools


101-l-kim-to-n-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-l-kim-to-n-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lê Kim Toàn</​b>​ (sinh 1965) là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, khóa XIV thuộc đoàn đại biểu Bình Định. Theo hồ sơ lý lịch ông có bằng Tiến sĩ quản lý giáo dục.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1965, quê quán ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông hiện cư trú ở số 36 đường Tôn Thất Tùng, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý.</​li>​
 +<​li>​Đại học Luật</​li>​
 +<​li>​Thạc sĩ Quản lý giáo dục</​li></​ul>​
 +<​p>​Ngày 28-7-2016, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho biết Vụ Địa phương V Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Đảng đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định để xác minh, kiểm tra thông tin phản ánh của một số cán bộ lão thành liên quan đến ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội (QH) nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc học tiến sĩ (TS) và khai bằng cấp trong lý lịch của ông Toàn.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Theo Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao do UBND tỉnh Bình Định ban hành ngày 17/12/2007, một trong các điều kiện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài là tuổi đời không quá 30. Nhưng năm 2011 ông Toàn đã 46 tuổi, không phù hợp điều kiện trên.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181010181517
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.113 seconds
 +Preprocessor visited node count: 266/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9688/​2097152 bytes
 +Template argument size: 294/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3205/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.929 ​     1 -total
 + ​65.27% ​  ​54.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​56.37% ​  ​47.309 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.91% ​  ​22.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​24.30% ​  ​20.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.10% ​  ​11.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.55%    6.340      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1464874-0!canonical and timestamp 20181010181517 and revision id 36710306
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-l-kim-to-n-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)