User Tools

Site Tools


101-l-c-ng-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-l-c-ng-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lê Công Minh</​b>​ (sinh ngày 20 tháng 7 năm 1947, quê quán ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X thuộc đoàn đại biểu Quảng Bình,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, bị thôi chức năm 2002 do lợi dụng chức quyền.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 1947, quê quán ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Dân tộc: Kinh
 +</​p><​p>​Tôn giáo: Không
 +</​p><​p>​Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
 +</​p><​p>​Nghề nghiệp, chức vụ: Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình, Uỷ viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
 +</​p><​p>​Nơi làm việc: Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình
 +</​p><​p>​Nơi ứng cử: Quảng Bình
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181101075753
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 997/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13140/​2097152 bytes
 +Template argument size: 868/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2419/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 151.573 ​     1 -total
 + ​60.82% ​  ​92.182 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​44.93% ​  ​68.102 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.96% ​  ​31.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.62% ​  ​26.704 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.50%   ​12.883 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.00%   ​12.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.65%   ​11.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.45%   ​11.293 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  5.58%    8.452      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1462928-0!canonical and timestamp 20181101075753 and revision id 40361183
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-l-c-ng-minh-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)