User Tools

Site Tools


101-l-c-l-m-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-l-c-l-m-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lê Đắc Lâm</​b>​ (sinh ngày 10 tháng 1 năm 1958) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh ngày 10 tháng 1 năm 1958, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông có trình độ học vấn là Cử nhân Kinh tế, Cử nhân chính trị.
 +</​p><​p>​Ông có trình độ lí luận chính trị là Cao cấp lý luận chính trị.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20/11/1979.
 +</​p><​p>​Ông là  đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận, đồng thời là Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181101082513
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1054/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11415/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1068/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1051/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.026 ​     1 -total
 + ​57.40% ​  ​84.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c
 + ​48.81% ​  ​71.769 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.26% ​  ​29.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.33% ​  ​25.479 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.92% ​  ​17.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​10.52% ​  ​15.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  8.87%   ​13.040 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  6.45%    9.485      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.85%    8.607      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1463320-0!canonical and timestamp 20181101082513 and revision id 40451914
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-l-c-l-m-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)