User Tools

Site Tools


101-kurshim-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-kurshim-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Kurshim</​b>,​ cũng được gọi là <​b>​Kurchum</​b>​ hay <​b>​Kurchim</​b>​ (Kazakhstan:​ Күршім) là một thị xã và là trung tâm huyện lỵ của huyện Kurshim, tỉnh Đông Kazakhstan, miền Đông Kazakhstan. Trong năm 2003, thị xã đã có dân số khoảng 9.200. Sông Kurchum chảy qua Kurshim và Hồ Zaysan nằm ở phía nam.<sup id="​cite_ref-SísmicaEngineering1992_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-GM_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Thị xã này nằm trên con đường giữa các làng Altyn Kala ở phía tây bắc và Surulen về phía đông; con đường này kết nối với đường M38 phía đông nam dẫn để Jeminay qua biên giới Trung Quốc đến Tân Cương. Thị xã Kurshan có một sân bay nhỏ cũng mang tên thị xã này - san bay Kurshan.
 +</​p><​p>​Trong cuối năm 1989 hoặc đầu năm 1990 thị trấn bị ảnh hưởng bởi một trận động đất đã phá hủy Bệnh viện Kurchum,<​sup id="​cite_ref-Service1991_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ trong số những tòa nhà khác. Cảnh quan xung quanh thị trấn được thống trị bởi các đồng bằng cửa sông.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181010171654
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.436 seconds
 +Real time usage: 0.553 seconds
 +Preprocessor visited node count: 8321/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53478/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11350/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3456/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 522.078 ​     1 -total
 + ​87.87% ​ 458.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​71.58% ​ 373.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​45.32% ​ 236.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​38.38% ​ 200.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​25.37% ​ 132.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  9.08%   ​47.408 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.87%   ​35.862 ​   114 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  5.85%   ​30.559 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  5.65%   ​29.512 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1468449-0!canonical and timestamp 20181010171654 and revision id 22255270
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-kurshim-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)