User Tools

Site Tools


101-kinki-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-kinki-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Japan_kinki_map_small.png/​200px-Japan_kinki_map_small.png"​ width="​200"​ height="​255"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​85/​Japan_kinki_map_small.png 1.5x" data-file-width="​235"​ data-file-height="​300"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vùng Kinki trên bản đồ hành chính Nhật Bản</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vùng Kinki</​b>​ của Nhật Bản (tiếng Nhật: 近畿地方 | <​i>​Kinki-chiho</​i>​) (âm Hán Việt: Cận Kỳ Địa phương, nghĩa đen là khu vực gần kinh đô) là một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản. Vùng này nằm ở khu vực Trung Tây của đảo Honshu. Từ xưa đây vẫn là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Nhật Bản vì đây có Kyoto, cố đô của triều đình Nhật Bản. Vùng này bao gồm bảy tỉnh: Nara, Wakayama, Mie, Kyoto, Osaka, Hyogo, và Shiga.
 +</​p><​p>​Vùng này cũng còn gọi là <​b>​Kansai</​b>​ (Quan Tây, tức là phía tây cửa ải), chỉ khác là Kansai không gồm tỉnh Mie.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181010173324
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 481/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41184/​2097152 bytes
 +Template argument size: 611/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 826 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.065 ​     1 -total
 + ​75.67% ​  ​63.609 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​65.28% ​  ​54.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_v&​ugrave;​ng_c&#​7911;​a_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 + ​16.18% ​  ​13.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 + ​14.65% ​  ​12.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 + ​13.67% ​  ​11.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 + ​11.82% ​   9.935      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.25%    5.257      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.92%    4.138      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  3.58%    3.006      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​78071-0!canonical and timestamp 20181010173324 and revision id 26690766
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-kinki-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)