User Tools

Site Tools


101-kinh-gi-i-l-r-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-kinh-gi-i-l-r-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Kinh giới lá rách</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Schizonepeta tenuifolia</​b></​i>​ Briq, chữ Hán: 裂叶荆芥) là một loài cây thuộc chi <​i>​Schizonepeta</​i>,​ họ Hoa môi (Lamiaceae),​ hay được dùng làm gia vị, thuốc.
 +</p>
 +<​p>​Kinh giới làm thuốc có thể khai thác cả phần lá và phần hoa (kinh giới tuệ). Kinh giới có vị cay, tính mát, quy vào các kinh can (gan), đởm (mật) và vị (dạ dày), có tác dụng phát biểu, trừ phong, thanh nhiệt, thông huyết mạch. Y học cổ truyền Trung Quốc dùng kinh giới để trị cảm sốt, cảm cúm, trị bệnh sởi, hạ ứ huyết, cầm máu.
 +</p>
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Kinh giới lá rách</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181017020038
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.267 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1554/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25423/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2637/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4348/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 229.285 ​     1 -total
 + ​43.21% ​  ​99.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​21.89% ​  ​50.180 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​21.08% ​  ​48.329 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​20.06% ​  ​45.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.33% ​  ​25.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.68%   ​22.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.77%   ​10.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_y_h&#​7885;​c
 +  4.41%   ​10.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.27%    9.798      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​346479-0!canonical and timestamp 20181017020038 and revision id 41160507
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-kinh-gi-i-l-r-ch-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)