User Tools

Site Tools


101-ki-n-ba-khoang-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-ki-n-ba-khoang-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Kiến ba khoang</​b>​ có tên khoa học là <​i>​Paederus fuscipes</​i><​sup id="​cite_ref-dantri_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ thuộc Họ Staphilinidae (cánh cụt), bộ Cánh cứng. Loài côn trùng này có thân mình thon, dài như hạt thóc (dài 1-1,2 cm, ngang 2-3mm), có hai màu đỏ và đen, nhìn giống con kiến; do đó, người ta hay gọi với nhiều tên gọi khác nhau như kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong,<​sup id="​cite_ref-dantri_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​...
 +</​p><​p>​Loại bọ này không đốt hay cắn nhưng do trong dịch cơ thể của bọ có chứa pederin, một loại chất độc gây rộp, phỏng da, và Paederus dermatitis, một loại viêm da khi bị côn trùng đốt.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Loài này là một loài côn trùng ăn thịt côn trùng khác, chuyên săn rầy trên đồng ruộng.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Khi bị kiến ba khoang bám trên da, không nên dùng tay giết kiến mà khuyến cáo nên chỉ thổi kiến đi.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011053508
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.197 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1368/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9786/​2097152 bytes
 +Template argument size: 809/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2250/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.060 ​     1 -total
 + ​69.62% ​ 114.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.31% ​  ​64.877 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.24% ​  ​33.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.90% ​  ​22.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.58%   ​14.159 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  7.20%   ​11.881 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.03%   ​11.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.26%    8.686      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.75%    6.198      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1469159-0!canonical and timestamp 20181011053508 and revision id 43234445
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-ki-n-ba-khoang-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)