User Tools

Site Tools


101-khu-i-qu-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-khu-i-qu-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​80b0e0;">​Khuổi Quãng</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Đặc điểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dài</​th><​td>​
 +42 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu vực</​th><​td>​
 +359 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu lượng</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Dòng chảy</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cửa sông</​th><​td>​
 +Sông Gâm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Cao độ</​span></​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Các quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Khuổi Quãng</​b>​ là một con sông đổ ra Sông Gâm. Khuổi Quãng chảy qua các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn.
 +</​p><​p>​Sông có chiều dài 42 km và diện tích lưu vực là 359 km² <sup id="​cite_ref-tvpl-vbcp_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-name1_2-0"​ class="​reference">​[note 1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-name1-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thông tin sông này lập theo "<​i>​Danh mục lưu vực sông liên tỉnh</​i>"​ tại Quyết định số 1989/​QĐ-TTg ngày 01/11/2010. Không tìm thấy sông này trên các bản đồ và các văn liệu hiện có.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181012111109
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.175 seconds
 +Preprocessor visited node count: 458/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28567/​2097152 bytes
 +Template argument size: 283/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1085/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.600 ​     1 -total
 + ​47.52% ​  ​39.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​ocirc;​ng
 + ​41.24% ​  ​34.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.11% ​  ​17.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 + ​20.57% ​  ​17.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7879;​_th&#​7889;​ng_s&​ocirc;​ng_H&#​7891;​ng
 + ​18.56% ​  ​15.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​16.33% ​  ​13.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  9.10%    7.607      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.51%    5.446      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.30%    1.920      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap_begin
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1447525-0!canonical and timestamp 20181012111109 and revision id 41734185
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-khu-i-qu-ng-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)