User Tools

Site Tools


101-khu-b-o-t-n-v-n-qu-c-gia-gwaii-haanas-v-di-s-n-haida-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-khu-b-o-t-n-v-n-qu-c-gia-gwaii-haanas-v-di-s-n-haida-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Khu bảo tồn vườn quốc gia Gwaii Haanas</​b>​ nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía Tây thuộc quần đảo Queen Charlotte (Haida Gwaii). Những gì còn sót lại là những ngôi nhà, những phù điêu chạm khắc bằng gỗ, đó chính là bức tranh về cuộc sống, những ngôi mộ tưởng niệm cho những người Haida đã khuất. Nó thể hiện nghệ thuật chạm khắc tinh tế và cuộc sống, tín ngưỡng của người dân Haida, thể hiện mối quan hệ gắn bó của họ với thiên nhiên, ông bà tổ tiên, với những người đã khuất. Những ngôi nhà, những hình chạm khắc đều sử dụng nguyên liệu là gỗ tùng. Các hình chạm khắc chủ yếu là hình ảnh cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân như câu cá, săn bắn..
 +</​p><​p>​Tồn tại ở một nơi đặc biệt và cô lập, ngôi làng của người Haida là tàn tích tưởng niệm cho đám tang, cho cuộc sống, nghệ thuật và quyền lực của người Haida.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010214314
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 580/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50115/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1210/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 124.808 ​     1 -total
 + ​40.63% ​  ​50.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​33.30% ​  ​41.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.08% ​  ​31.298 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Di_s&#​7843;​n_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i_t&#​7841;​i_Canada
 + ​23.55% ​  ​29.386 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_Canada
 + ​18.59% ​  ​23.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Canada
 + ​13.03% ​  ​16.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Canada
 +  9.66%   ​12.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.37%    9.200      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Icon
 +  6.63%    8.276      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CAN
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1446549-0!canonical and timestamp 20181010214314 and revision id 26138289
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-khu-b-o-t-n-v-n-qu-c-gia-gwaii-haanas-v-di-s-n-haida-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)