User Tools

Site Tools


101-khieu-kanharith-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-khieu-kanharith-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​dl><​dd><​span><​i>​Đây là tên người Campuchia, họ viết trước, tên viết sau: họ là <​b>​Khieu</​b>​. Tuy vậy, tên người Campuchia hiện đại theo kí tự Latin thường được viết theo thứ tự Tây phương (tên trước họ sau). Ngoài ra, tên còn có thể kèm các danh hiệu tôn xưng phía trước.</​i></​span></​dd></​dl><​p><​b>​Khieu Kanharith</​b>​ (sinh ngày 13 tháng 9 năm 1951) là Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Khieu trước đây là một biên tập viên báo,<​sup id="​cite_ref-Cambodia_Daily_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Campuchia vào năm 1981. Ông bị bắt giam vào năm 1990 vì bị nghi ngờ tiến hành các hoạt động bất đồng chính kiến; năm 1991, Thủ tướng Hun Sen đề nghị ông làm cố vấn và sau đó ông được thăng chức Bộ trưởng vào năm 1992.
 +</​p><​p>​Khieu sinh ra tại Phnôm Pênh là con của Khieu Than, một viên chức hải quan và vợ là Lor Lienghorn. ​ Ông cũng là một tác giả và dịch giả, đã sản xuất bản trái phép cuốn tiểu thuyết <​i>​Shōgun</​i>​ của James Clavell bản tiếng Khmer mà ông tự in bằng tiền riêng của mình.<​sup id="​cite_ref-Cambodia_Daily_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181019233030
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.091 seconds
 +Preprocessor visited node count: 201/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4962/​2097152 bytes
 +Template argument size: 189/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1126/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.810 ​     1 -total
 + ​46.46% ​  ​32.896 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​42.97% ​  ​30.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​34.81% ​  ​24.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.94%    4.208      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  5.63%    3.987      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.20%    1.557      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​ecirc;​n_ng&#​432;&#​7901;​i_Campuchia
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1468562-0!canonical and timestamp 20181019233030 and revision id 26388136
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-khieu-kanharith-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)