User Tools

Site Tools


101-k-nh-x-ng-qu-n-l-ph-ng-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-k-nh-x-ng-qu-n-l-ph-ng-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/07 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​80b0e0;">​Kênh Xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Đặc điểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dài</​th><​td>​
 +121 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu vực</​th><​td>​
 +km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu lượng</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Dòng chảy</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cửa sông</​th><​td>​
 +Sông Gành Hào</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Cao độ</​span></​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Các quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Kênh Xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp</​b>​ là một con kênh đổ ra Sông Gành Hào. Kênh có chiều dài 121 km. Kênh Xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp chảy qua các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Song song đó, kênh Trà Bang Nhỏ được đào nối từ vàm Trà Bang ( Sông Cái Lớn ) qua kênh Quản Lộ tại chợ Ngã Năm, dài khoảng 15km, vừa mở rộng vùng canh tác, vừa có điều kiện đẩy mạnh việc giao thông từ chợ Long Mỹ đến khu vực phía Nam.
 +</p>
  
 +<p>2. ^ Long Mỹ xưa và nay, biên soạn Nhâm Hùng, NXB trẻ. Truy cập vào tháng 7/​2011.</​p>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011004949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 319/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7062/​2097152 bytes
 +Template argument size: 313/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 491/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 818 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​63.603 ​     1 -total
 + ​64.54% ​  ​41.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​ocirc;​ng
 + ​57.07% ​  ​36.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.73% ​  ​16.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_S&​oacute;​c_Tr&#​259;​ng
 + ​22.44% ​  ​14.272 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.76% ​   8.117      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.58%    3.549      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1447678-0!canonical and timestamp 20181011004949 and revision id 41099591
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-k-nh-x-ng-qu-n-l-ph-ng-hi-p-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/07 17:15 (external edit)